ความรู้คู่คุณธรรม เรารักบ้านเรา.. เรารักโรงเรียนของเรา...
 
ประวัติความเป็นมาโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
 
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
เดิมชื่อ “โรงเรียนพญาเย็นวิทยา  สาขาโป่งตาลอง”
ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2536       
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540
จึงได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
เนื้อที่ทั้งหมด 57 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา
ตั้งอยู่ริมถนนสายปากช่อง-วังน้ำเขียว
ในเขตพื้นที่ของตำบลโป่งตาลอง
เลขที่ 345  หมู่ 4 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ด้วยเหตุผลจากความต้องการของชุมชน ที่อยากจะให้มีโรงเรียนระดับระดับมัธยมศึกษาประจำตำบลโป่งตาลอง จึงได้มีการจัดหาที่ดิน โดยการนำของกำนันวิฑูรย์ สินทอง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนต่างๆ ของตำบลโป่งตาลอง ในช่วงเวลานั้น
ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไชยไว พูนลาภมงคล
 คุณทวีชัย  อร่ามรัศมีกุล และพันเอกศุภสวัสดิ์  คุมประพันธ์ได้มีกุศลจิตบริจาคที่ดินให้แก่กรมสามัญศึกษา
จากนั้นอาคารเรียนหลังแรกจึงได้ถูกก่อสร้างขึ้น
ปัจจุบัน โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
ได้ถ่ายโอนสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
และดำเนินการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
ตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4
คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
 
 
- Update 27-11-2550 -

 

Khaoyaipittayakhom. Develop by t i d r a w e e @ g m a i l . c o m